Available courses

Kurs obejmuje 80 godzin. 70 godzin stanowią zajęcia z psychologii, pedagogiki i metodyki, a 10 godzin to praktyka metodyczna.

Cena kursu – 800 zł.

Ukończenie kursu daje uprawnienia

do przyjmowania młodocianych pracowników,

stażystów i praktykantów w zakładach pracy

oraz w celu odbycia praktycznej nauki zawodu

oraz praktyk zawodowych.


With HTML you can create your own Web site.
HTML is easy to learn